Baloe

Drieuursregeling en achterwacht

Drie-uursregeling en achterwacht

Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag één uur na opening, één uur tussen de middag en één uur voor sluiting minder, maar tenminste de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers inzetten.
Bij het kinderdagverblijf van Kinderopvang Baloe wordt er gewerkt met vroege, tussen- en late diensten. Medewerkers hebben maximaal 30 minuten pauze tussen de middag. Hierdoor voldoen wij aan deze drie-uursregeling.
Indien er slechts twee medewerkers op een afdeling werken, dan werken zij extra lange diensten.

Deze drie-uursregeling geldt ook voor de BSO op vrije dagen en in vakanties. Op gewone schooldagen geldt, dat een half uur na opening en een half uur voor sluiting de helft van de benodigde groepsleiding ingezet mag worden.

Op de daglijsten noteren de pedagogisch medewerkers de tijd van binnenkomst en weggaan van ieder kind. Hierdoor kan gecontroleerd worden wanneer de beroepskracht/kindratio (B/KR) eventueel overschreden wordt.

Indien een pedagogisch medewerker alleen op een locatie aanwezig is (als gevolg van deze drie-uursregeling), dient er altijd een achterwacht geregeld te zijn in de vorm van een volwassene aan wie kind- en/of groepsgerichte activiteiten overgedragen kunnen worden.
De achterwacht dient echter ook geregeld te zijn wanneer een pedagogisch medewerker alleen op een locatie werkt omdat de groepsgrootte dit toelaat, zonder af te wijken van de B/KR.

Kinderopvang Baloe heeft per locatie een achterwachtregeling opgesteld. Deze staat beschreven in de ‘Pedagogische werkwijze op locatie’ (te lezen op de website). Daarnaast heeft elke locatie de achterwachtregeling uitgeprint op de groep hangen, zodat zij weten wie ze kunnen inschakelen in geval van calamiteiten en hoe de achterwacht te bereiken is. Voor de achterwacht geldt dat hij/zij binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn.
Uitzondering hierop is de hoofdlocatie van Kinderopvang Baloe, aangezien hier altijd minimaal twee personeelsleden aanwezig zijn.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.