Baloe

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem, dat voortdurende aandacht vraagt.
Kindermishandeling verstoort een gezonde ontwikkeling en kan leiden tot blijvende schade bij het
kind. Signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium is cruciaal bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De wet verplicht organisaties in zeven sectoren om een meldcode te hebben en ook te gebruiken. Die sectoren zijn gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode mag geen boekje in de la worden. Organisaties moeten het gebruik ervan stimuleren. Uiteindelijk zal de meldcode ook bijdragen aan de kwaliteit van het professionele handelen.

Kinderopvang Baloe is verantwoordelijk voor een goede en pedagogisch verantwoorde kwaliteit van opvang, ook aan kinderen en ouders die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel. Of het nu gaat om een kind, een oudere, iemand met een handicap of de meest weerloze in een gezin. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen of beroepskrachten. Wanneer dat vertrouwen beschaamd wordt, heeft de samenleving een taak. Geen extra regels, wel ondersteuning. Dat is wat de meldcode beoogt. Zodat professionals weten wat ze kunnen doen wanneer ze geweld signaleren.
Onderzoek toont dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. Ze weten niet altijd wat ze moeten doen bij signalen van geweld. Een meldcode maakt een eind aan deze handelingsverlegenheid. Want de stappen in de meldcode helpen de professional een afgewogen keuze te maken. Meldingen op basis van een meldcode zijn bovendien meestal van goede kwaliteit en dus gegrond.

Kinderopvang Baloe heeft de meldcode vastgesteld, zodat de beroepskrachten die binnen kinderopvang Baloe werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is vast gelegd op welke wijze Kinderopvang Baloe haar beroepskrachten bij deze stappen ondersteund, o.a. doormiddel van de Aandachtfunctionaris Kindermishandeling die Kinderopvang Baloe heeft aangesteld.
Mick de Leeuw vervult deze fucntie.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.