Drieuursregeling en achterwacht

De drie-uursregeling op de hele dagopvang; wat houdt dit in?

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

Er zijn geen tijdvakken waarbinnen afwijken van de BKR wel of niet is toegestaan. De kinderopvangorganisatie bepaalt deze tijdvakken zelf. De kinderopvangorganisatie kan zelf bepalen op welke tijdstippen verantwoord kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio op basis van het dagritme op het kindercentrum of in de afzonderlijke groepen. Dit wordt in het pedagogisch beleidsplan opgenomen.

De actuele regeling staat per locatie/groep beschreven in de Pedagogische werkwijze op locatie op onze website.

Afwijken van de BKR: hoe geeft Kinderopvang Baloe vorm aan deze regeling?

Baloe gaat ervan uit dat er voor de kinderdagopvang sprake is van een BKR afwijking tussen 8.00-9.00uur en 16.30-17.30uur en tijdens de middagpauze. (zie onderstaand de tijden waarop per afdeling/groep tijdens de middagpauze van de BKR wordt afgeweken)

Op iedere groep is een registratiesysteem aanwezig waarop medewerkers bijhouden hoe laat kinderen worden gebracht en gehaald. Mocht er worden geconstateerd dat er structureel, bijvoorbeeld een maand lang iedere dinsdag, langer dan een uur boven de BKR wordt gewerkt, dan geeft de medewerker dit direct aan bij zijn/haar manager en wordt de personeelsbezetting/rooster hierop aangepast. Als blijkt dat er incidenteel (op de dag zelf) voor 8 uur wordt afgeweken, dan wordt de afwijking aan het eind van de dag gecompenseerd. Dit houdt in dat een medewerker langer blijft.

Babyafdeling (Wormer en Neck) afwijking middagpauze

 • Tussen 09.00uur en 13.00uur en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Tussen 13.00uur en 14.00uur wordt er op de babygroepen van de BKR afgeweken.


Peuterafdeling afwijking middagpauze

Muizengroep

 • Tussen 09.00uur en 13.00uur en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Muizengroep wordt van 13.00uur tot 14.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op een moment dat er veel kinderen slapen.

Ravengroep

 • Tussen 09.00uur en 14.00uur en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Ravengroep wordt van 14.00uur tot 15.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op een moment dat er veel kinderen slapen.

Kikkergroep

 • Tussen 09.00uur en 13.00uur en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Kikkergroep wordt van 13.00uur tot 14.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op een moment dat er veel kinderen slapen.

Egelgroep

 • Tussen 09.00uur en 14.00uur en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Egelgroep wordt van 14.00uur tot 15.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op een moment dat er veel kinderen slapen.

Hazengroep

 • Tussen 09.00uur en 14.00uur en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Hazengroep wordt van 14.00uur tot 14.30uur afgeweken van de BKR. Dit is op een moment dat er veel kinderen slapen.

Mollengroep

 • Tussen 09.00uur en 13.00uur en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.
 • Op de Mollengroep wordt van 13.00uur tot 14.00uur afgeweken van de BKR.

Verticale groep
Vlindergroep

 • Tussen 09.00uur en 13.15uur en tussen 14.15uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 
 • Op de Vlindergroep van 13.15uur tot 14.15uur wordt afgeweken van de BKR.


Aanvulling t.b.v. pauzetijden kinderdagverblijf:

Indien er op de groepen met drie medewerkers, verdeeld over twee naastgelegen groepen wordt gewerkt:

 • 1e pm gaat om 13.00-13.30 met pauze, er blijven 2 pm’s op de groepen
 • 2e pm gaat om 13.30-14.00 met pauze, er blijven 2 pm’s op de groepen
 • 3e pm gaat om 14.00-14.30 met pauze, er blijven 2 pm’s op de groepen

Er wordt in z’n totaliteit 1,5 uur afgeweken, maar dit is verdeeld over twee groepen.

Dit kan voorkomen op de woensdag- en vrijdagen en indien er (op de dag zelf) vanwege het kindaantal 3 pm’s ipv 4 nodig blijken te zijn.

Drie uurs regeling Peuteropvang
Over het algemeen wijken wij op de peuteropvang niet af, dit heeft te maken met de verschillende contractvormen c.q. kindplaatsen. Mocht een medewerker constateren dat er structureel, bijvoorbeeld een maand lang iedere dinsdag, tussen 8.00 en 8.30 meer dan 8 kinderen aanwezig zijn dan geeft de medewerker dit direct aan bij zijn/haar manager en wordt de personeelsbezetting/rooster hierop aangepast.


BSO-afdeling

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Ook de buitenschoolse opvang moet dit vastleggen in het pedagogische beleidsplan. Tevens geldt inzet van minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers. Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt.

Tijdens de reguliere schoolweken kan er tijdens de ophaalmomenten van de BKR worden afgeweken. De exacte tijden staan op de website per locatie, in de pedagogische werkwijze op locatie, vermeld.

Over het algemeen wordt er tijdens de reguliere schoolweken niet van de BKR afgeweken aan het eind van de dag. Mocht er worden geconstateerd dat er structureel, bijvoorbeeld een maand lang iedere dinsdag, langer dan een half uur boven de BKR wordt gewerkt, dan geeft de medewerker dit direct aan bij zijn/haar manager en wordt de personeelsbezetting/rooster hierop aangepast. Als blijkt dat er incidenteel (op de dag zelf) wordt afgeweken, houdt dit in dat een medewerker langer blijft.

Tijdens schoolvakanties (en tijdens studiedagen/stakingsdagen) kán het zijn dat er wordt afgeweken.

 • Bij maximaal 20 kinderen kan er afgeweken worden tussen 8.00uur en 9.30uur en tussen 16.00uur en 17.30uur.
 • Bij meer dan 20 kinderen kan er afgeweken worden tussen 8.00uur en 9.30uur en tussen 16.30uur en 18.00uur.


Achterwacht

Indien een pedagogisch medewerker alleen op een locatie aanwezig is (als gevolg van deze drie-uursregeling), dient er altijd een achterwacht geregeld te zijn in de vorm van een volwassene aan wie kind- en/of groepsgerichte activiteiten overgedragen kunnen worden. De achterwacht dient echter ook geregeld te zijn wanneer een pedagogisch medewerker alleen op een locatie werkt omdat de groepsgrootte dit toelaat, zonder af te wijken van de B/KR.

Kinderopvang Baloe heeft per locatie een achterwachtregeling opgesteld. Deze staat beschreven in de ‘Pedagogische werkwijze op locatie’ (te lezen op de website). Daarnaast heeft elke locatie de achterwachtregeling uitgeprint op de groep hangen, zodat zij weten wie ze kunnen inschakelen in geval van calamiteiten en hoe de achterwacht te bereiken is. Voor de achterwacht geldt dat hij/zij binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn.

Uitzondering hierop is de hoofdlocatie van Kinderopvang Baloe, aangezien hier altijd minimaal twee personeelsleden aanwezig zijn.