Oudercommissie

Medezeggenschap/Oudercommissie (OC)

Een oudercommissie (OC) bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang, buitenschoolse opvang, of peuterspeelzaal. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen in de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de OC is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Je kunt de oudercommissie bereiken via email: ocbaloe@gmail.com of via het rode postbakje op de hoofdvestiging op Dorpsstraat 187.


De oudercommissie van Baloe B.V.

Baloe streeft ernaar per locatie een oudercommissie in te stellen (en zo te voldoen aan de wettelijke eis voor medezeggenschap), die een afvaardiging hebben in de centrale oudercommissie. Een aantal wettelijke bevoegdheden die de oudercommissies met de Wet kinderopvang krijgen, worden overgedragen aan deze centrale oudercommissie, zoals het adviesrecht over het algemeen geldend beleid bij Baloe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid, veiligheids-, voedings- of prijsbeleid. Advisering over het locatiegebonden beleid en vertaling van het algemeen beleid naar de praktische invulling op de diverse locaties, ligt bij de commissie. De centrale oudercommissie vergadert vier keer per jaar, waarbij de directie van Baloe aanwezig is. De oudercommissies komen vier keer per jaar bij elkaar, waarbij de locatiemanager de commissies informeert over actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten.


Alternatieve raadpleging oudercommissie

Als wij op een bepaalde locatie geen of niet voldoende leden voor de OC hebben kunnen werven, hanteren wij de alternatieve raadpleging oudercommissie.


De laatste notulen van de OC:


Vacature oudercommissie

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Bekijk hier de vacature.