Beleid

Lees alles over het beleid van Kinderopvang Baloe

Als ouder zoek je een plek waar je jouw kind met een gerust hart naartoe brengt. Waar kinderen veilig zijn, liefdevol worden opgevangen en waar zij plezier maken. Waar kwaliteit de norm is en waar een actieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van een kind. Die plek vind je bij Baloe.

Bij ons staan kinderen centraal. Zij doen dagelijks nieuwe ervaringen op en krijgen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Op hun eigen tempo en op hun eigen manier. Kinderen komen thuis met verhalen over de theaterhoek, de timmerschuur of een bezoekje aan de boer. Ze hebben lekker buiten gespeeld en nieuwe vriendjes leren kennen. Kortom, wij bieden een plek waar kinderen graag komen en waar jij jouw kind aan het einde van de dag met een grote glimlach ophaalt.

Ons pedagogisch beleid vormt de basis van de werkplannen van de verschillende afdelingen. De werkplannen zijn de praktische vertaling van ons beleid en worden dagelijks door onze medewerkers nageleefd. 

Wij laten ons inspireren door: 

Thomas Gordon

Zijn visie is gericht op een goede communicatie van en met de kinderen. Door goed te luisteren naar elkaar te respecteren,en te werken met de ‘ik boodschap’. Het is een methode die werkt bij de peuter die alles zelf wilt doen maar ook bij de puber die zich tegens regels afzet. Door te luisteren en conflicten harmonieus op te lossen, brengen we kinderen verantwoordelijkheidsbesef bij.

Reggio Emilia

Respect voor de talenten van het kind en de wijze waarop een kind ontwikkelt, zijn belangrijke uitgangspunten van de pedagogische ideeën die zijn ontwikkeld door de Italiaanse filosoof Loris Malaguzzi. Deze aanpak is beter bekend als de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze gaat uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert.
In de praktijk is dan ook het uitgangspunt dat veel kennis en vaardigheden al van nature in het kind zitten en er spelenderwijs uit tevoorschijn komen en voorts tot ontwikkeling komen. Doordat de kinderen een voortraject volgen voordat ze met het reguliere onderwijs starten, leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker.

Emmi Pikler 

Haar visie kenmerkt zich door 2 principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. De visie van Emmi Pikler gaat er vanuit dat het kind al bij de geboorte is uitgerust met het vermogen te communiceren en te leren.
De volwassene wordt uitgenodigd de voorwaarden te scheppen waaronder dit potentieel en de autonomie van het kind tot bloei kunnen komen. Deze voorwaarden zijn: een vrije bewegingsruimte, respectvolle verzorging, de dialoog met het kind, een tijd van rust en slapen.

Beleidsinformatie:

Werkplannen

Op dit moment zijn de werkplannen per afdeling onder constructie. Voor informatie over onze (pedagogisch) werkwijze verwijzen wij u naar het pedagogisch beleid en de pedagogische werkwijze per locatie.

Drieuursregeling en achterwacht

De beroepskracht-kindratio (bkr) bepaalt het aantal medewerkers per hoeveelheid kinderen.

De wijze waarop wij omgaan met de drie-uursregeling staat beschreven in de pedagogisch werkwijze van de locaties.

Vier ogen principe 

De definitie in de wetgeving van het vier ogen principe is: het werken met jonge kinderen dient zo georganiseerd te worden, dat er op het kinderdagverblijf altijd iemand mee moet kunnen kijken en/of luisteren. Lees hier over ons vier ogen beleid.

 

Stamgroepen

De stamgroep is de basisgroep waartoe een kind behoort, waar het door vaste pedagogisch medewerkers wordt ontvangen en begroet bij binnenkomst.

Lees hier meer over onze stamgroepen.

Interactie en communicatie

Wij hechten veel waarde aan interactie en communicatie met ouders en verzorgers.

Lees hier meer over onze communicatie met ouders en verzorgers. 

Voorschoolse educatie 

Het bevorderen van een goede aansluiting op het basisonderwijs is een landelijke doelstelling. Hierbij speelt de kinderopvang een belangrijke rol.

Lees hier meer over voorschoolse educatie.

Ziektebeleid

Kinderopvang Baloe heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Baloe maakt altijd een zorgvuldige afweging tussen deze belangen.

Ouders ontvangen informatie over ons ziektebeleid tijdens het plaatsingsgesprek. Onze organisatie voert geen medische handelingen uit (zie Wet BIG).

Lees hier ons complete ziektebeleid (PDF).

Ruildagenbeleid

Met ruildagen wil Baloe ouders de mogelijkheid bieden om (vaste) opvangdagen van hun kind, die niet worden afgenomen, op een ander tijdstip alsnog te gebruiken. Dit kan op dagen waarop het kind volgens contract niet is ingepland. Voorwaarden hiervoor zijn wel, dat zowel het kindaantal op de groep, als de personeelsbezetting het toelaten.

Het bieden van ruildagen is een extra service, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Lees hier meer over het ruildagenbeleid.

Foto- en filmbeleid

Het komt regelmatig voor dat (groot)ouders opnames willen maken op de groepen, bijvoorbeeld tijdens de verjaardag van een kind. Hierdoor kunnen beelden van kinderen ongewenst op het internet terecht komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy, in overleg met de oudercommissie van Baloe, dit Foto- en filmbeleid opgesteld.

Lees hier meer over het foto- en filmbeleid.

Stagebeleid

Kinderopvang Baloe B.V. profileert zich als een professioneel en deskundig leerbedrijf voor leerlingen, die de opleiding tot pedagogisch medewerker (pm) volgen en tegelijkertijd als potentieel werkgever.

Lees hier meer over het stagebeleid (PDF).

Vrijwilligersbeleid

Kinderopvang Baloe BV werkt op geen enkele afdeling binnen de organisatie met vrijwilligers. Alle medewerkers hebben een arbeidsrelatie, klantrelatie of zijn leverancier.

Het is een bewuste keuze van Baloe BV om het werken met vrijwilligers uit te sluiten. Er is dan ook geen beleid voor het werken met vrijwilligers aanwezig.

Voedingsbeleid

Voeding is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Zonder goede voeding wordt er immers geen goede basis voor de dag gelegd.

Lees hier meer over ons voedingsbeleid (PDF).