Kwaliteit en veiligheid

Kinderopvang Baloe hecht vanzelfsprekend veel aandacht aan de kwaliteit van onze opvang, en hebben deze kwaliteit en veiligheid op verschillende manieren geborgd.

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over ons beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

GGD rapportage 

Elke locatie van Kinderopvang Baloe wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. De rapportages van deze inspecties zijn op de volgende manieren in te zien:

  • Hier vind je een lijst met alle locaties, met de bijbehorende LRK-nummers en inspectierapporten. 
  • Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vind je per locatie de meest recente rapporten van de GGD.
Wet Kinderopvang (WK)

Ouders sluiten voor de opvang van hun kind zelf een contract af met het kindercentrum van hun keuze. Het kindercentrum stuurt de volledige factuur voor de opvang aan de ouders. De ouders dienen zelf bij de Belastingdienst een toeslag kinderopvang voor de opvangkosten aan te vragen.

Het is afhankelijk van het belastbaar inkomen wat de overheid via de Belastingdienst bijdraagt. Heb je opvang nodig voor meer kinderen, dan ontvang je voor de tweede en verdere kinderen, een hogere toeslag.

Zie hier of je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Vanaf 1 januari 2007 wordt ook het werkgeversdeel van de opvangkosten door de overheid uitgekeerd aan de ouders. Alle werkgevers betalen hierdoor verplicht mee aan de opvang. Dit betekent voor ouders financiële zekerheid en een beperking van de administratieve lasten. Informeer voor een gedetailleerde uitleg van de mogelijkheden bij onze administratie.

Wij helpen je graag bij het invullen van de aanvraag voor de Belastingdienst.

Spelendkind

Tevredenheidsmeting

Klantentevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij zijn de wensen en suggesties van ouders ontzettend belangrijk. Wij doen dan ook onze uiterste best om de kwaliteit van onze kinderopvang doorlopend verder te ontwikkelen.

Om dit te waarborgen werken wij met de VerbeterMeter. De VerbeterMeter is een handige tool waarmee wij door middel van online vragenlijsten de oudertevredenheid per locatie gemakkelijk in kaart kunnen brengen. Door de online omgeving is het tevens mogelijk om snel te anticiperen op ontevredenheid of klachten op onze locaties. Ouders krijgen automatisch op verschillende momenten een vragenlijst per mail toegestuurd. De vragenlijsten zijn zo ingesteld dat invullen laagdrempelig is.

Indien je verbeterpunten hebt, kun je deze kenbaar maken via ons kwaliteitsformulier.

Klachtbehandeling

Naast deze continue tevredenheidsmonitor kunnen ouders, verzorgers of andere personen bij een klacht of verbeterpunt altijd contact met ons opnemen. Klachten of verbeterpunten nemen wij zeer serieus. Een klacht is voor ons immers een kans om ons beleid, een werkwijze of procedure te verbeteren. In de meeste gevallen komen wij samen tot een goede oplossing. 

Ben je niet tevreden, bespreek dit dan met de betrokken pedagogisch medewerker van de groep of de afdelingsmanager. Dit kan persoonlijk, telefonisch (via 075 642 9910) of per brief/mail naar baloe@kinderopvangbaloe.nl. Wij nemen klachten zo spoedig mogelijk in behandeling en streven ernaar om zo snel mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Voor klachten waar wij samen niet uitkomen, is er de externe geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als u naar deze pagina gaat, vind u informatie hierover en ook ons klachtjaarverslag van het afgelopen jaar.

Gedragscode ongewenst gedrag

Wat is ongewenst gedrag?
Kinderopvang Baloe B.V. (de organisatie) wil een veilig werkklimaat scheppen. Dat betekent dat we medewerkers willen beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld: discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie en pesten. We hanteren daarom de Gedragscode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag.

Voor wie is deze gedragscode?
De gedragscode geldt voor alle medewerkers en directie van onze organisatie, maar ook voor onze klanten (ouders/verzorgers en kinderen) en bezoekers. Van iedereen verwachten we dat hij zich conformeert aan de gedragscode. Overal waar 'medewerkers' in de code staat wordt 'een ieder binnen de organisatie' bedoeld.

Zie hier de gehele Gedragsecode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag.

Eigendommen

In ons kwaliteitssysteem hebben wij een aantal uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de eigendommen van kinderen.

Speelgoed
Op het kinderdagverblijf mogen de kinderen een eigen knuffel en speen meenemen naar de opvang. Kinderopvang Baloe is echter niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het wegraken ervan.

Op zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang wordt afgeraden ander speelgoed mee te nemen naar de opvang. Er is voldoende speelgoed aanwezig op de verschillende locaties, waardoor het niet nodig wordt geacht, dat een kind extra speelgoed meeneemt.

Indien dit wel gebeurt (in overleg met de pedagogisch medewerkers), dan zijn ouders zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan. Ook voor eventuele gevolgen voor andere kinderen.

Overige eigendommen
Kinderopvang Baloe is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of wegraken van overige eigendommen van kinderen.

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem, dat voortdurende aandacht vraagt. Kindermishandeling verstoort een gezonde ontwikkeling en kan leiden tot blijvende schade bij het
kind. Signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium is cruciaal bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De wet verplicht organisaties in zeven sectoren om een meldcode te hebben en ook te gebruiken. Die sectoren zijn gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode mag geen boekje in de la worden. Organisaties moeten het gebruik ervan stimuleren. Uiteindelijk zal de meldcode ook bijdragen aan de kwaliteit van het professionele handelen.

Kinderopvang Baloe is verantwoordelijk voor een goede en pedagogisch verantwoorde kwaliteit van opvang, ook aan kinderen en ouders die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel. Of het nu gaat om een kind, een oudere, iemand met een handicap of de meest weerloze in een gezin. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen of beroepskrachten. Wanneer dat vertrouwen beschaamd wordt, heeft de samenleving een taak. Geen extra regels, wel ondersteuning. Dat is wat de meldcode beoogt. Zodat professionals weten wat ze kunnen doen wanneer ze geweld signaleren. Onderzoek toont dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. Ze weten niet altijd wat ze moeten doen bij signalen van geweld. Een meldcode maakt een eind aan deze handelingsverlegenheid. Want de stappen in de meldcode helpen de professional een afgewogen keuze te maken. Meldingen op basis van een meldcode zijn bovendien meestal van goede kwaliteit en dus gegrond.

Kinderopvang Baloe heeft de meldcode vastgesteld, zodat de beroepskrachten die binnen Kinderopvang Baloe werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is vast gelegd op welke wijze Kinderopvang Baloe haar beroepskrachten bij deze stappen ondersteund, o.a. doormiddel van de Aandachtfunctionaris Kindermishandeling die Kinderopvang Baloe heeft aangesteld. Mick de Leeuw vervult deze functie.