Ruildagenbeleid

Met ruildagen wil Baloe ouders de mogelijkheid bieden om (vaste) opvangdagen van hun kind, die niet worden afgenomen, op een ander tijdstip alsnog te gebruiken. Dit kan op dagen waarop het kind volgens contract niet is ingepland. Voorwaarden hiervoor zijn wel, dat zowel het kindaantal op de groep, als de personeelsbezetting het toelaten. Het bieden van ruildagen is een extra service, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Met het aanbieden van ruildagen wil Baloe ouders tegemoet komen om incidenteel vaste opvangdagen van hun kind, die niet worden afgenomen, op een ander moment alsnog te gebruiken. Een ruildag kan alleen toegekend/ingezet worden als de BKR (wettelijk bepaalde beroepskracht kind ratio) dit toelaat.

Ouders/verzorgers mogen alle dagen/dagdelen van het jaar ruilen, uitgezonderd sluitingsdagen en officiële feestdagen, waarbij de volgende regels in acht worden genomen:

● Een dag moet minimaal drie dagen van te voren (geteld vanaf middernacht van af te melden dag) door de ouder afgemeld zijn om opgenomen te kunnen worden in de ruilservice.
Voorbeeld: wanneer een kind op de dag zelf (bijv. bij ziekte) wordt afgemeld, wordt deze dag niet opgenomen in de ruilservice.
● Er kunnen alleen contractproducten (hele dag kinderopvang/BSO vakantiedag of halve dag NSO) worden afgemeld en ook alleen contractproducten worden opgenomen in de ruilservice. Een kind kan niet voor een halve dag wordt afgemeld of voor een paar uur. Voorbeeld: een kind wordt om 14:00u opgehaald van de groep, de uren van die dag worden niet opgenomen in de ruilservice.
● Opgebouwde ruilservice dagen kunnen een maand voorafgaand en twee maanden na de afgemelde dag, gebruikt worden en zullen daarna komen te vervallen. Voorbeeld: als 1 augustus is afgemeld en deze na 1juli en voor 1 oktober nog niet is ingezet, komt deze dag te vervallen.

Ruilservice aanvragen en toekennen

De belangrijkste voorwaarden voor aanvragen van ruildagen zijn:

  • De ruildag is op een juiste manier aangevraagd. Onder ‘Agenda’ in de OuderApp kunnen ouders hun kind(eren) afwezig melden, extra dagen en ruildagen aanvragen en hun aanvraag overzicht inzien
  • Een ruilservice tegoed kan tot uiterlijk drie dagen voor de aangevraagde dag ingezet worden als ruildag via de OuderApp. Na die drie dagen kan dit alleen nog mondeling op de groep of via de telefoon.
  • Ruildagen worden altijd in overleg met de pm’s ingepland.
  • Bij twijfel vindt overleg met de manager plaats.
  • Een ruildag kan maximaal twee weken voor de betreffende datum worden toegekend/afgewezen.
  • Wanneer ouders een ruildag willen afnemen, moet ook de dag die wordt geruild direct vastgelegd worden.
  • Een aanvraag kan nooit achteraf plaatsvinden.

Lees hier het complete ruildagenbeleid (PDF). 

Terug naar beleid