Voorschoolse educatie

VVE Sporen

Het bevorderen van een goede aansluiting op het basisonderwijs is een landelijke doelstelling. Hierbij speelt de kinderopvang een belangrijke rol. VVE is hierbij o.a. een instrument. Dit biedt Kinderopvang Baloe met name aan met VVE Sporen. Baloe heeft ervoor gekozen zich hierbij te laten inspireren door het erkende VVE programma van Sporen, omdat de Sporen-pedagogiek al is geïntegreerd in haar pedagogisch beleid. Sporen is de vertaling van de pedagogiek uit het Italiaanse Reggio Emilia naar de Nederlandse situatie. Ouders kunnen ons complete beleid vinden in de Ouderapp.

Stichting Pedagogiek Ontwikkeling Reggio Emilia Nederland

Alle kinderen van de peutergroepen, vanaf twee jaar, wordt dit programma aangeboden. VVE Sporen kan ook extra zorg bieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De leidster/kind ratio van het aanbod van het programma VVE Sporen is CAO bepaald en bestaat uit maximaal acht peuters met één pedagogisch medewerker.

Omdat Baloe kindvolgend werkt, zal de ruimte een wisselend karakter hebben. Als de pedagogisch medewerkers zien dat bijv. auto’s een onderwerp is, dat de kinderen bezighoudt, dan kan er een garagehoek worden ingericht, waarbij de kinderen ook zelf spullen meenemen, die bij dit onderwerp aansluiten.

Afhankelijk van de activiteiten zal de groep ook gebruik maken van alle andere ruimtes, zoals het atelier, de legoruimte van de bso, de keuken voor kookactiviteiten, alle buitenruimtes om het gebouw, enz. De andere locaties bieden VVE Sporen aan op de groepen zelf.

Alle activiteiten hebben een kindvolgend en open karakter conform het pedagogisch beleid van Baloe. Daarbij houden de pedagogisch medewerkers te allen tijde rekening met de belangstelling en de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Dit ontdekken zij door de kinderen dagelijks te observeren. De ervaringen van de kinderen worden aan de hand van dagbladen gedocumenteerd.

Het kennismaken met het basisonderwijs is een onderwerp dat dagelijks aan de orde komt. VVE Sporen gebruikt hiervoor een zelf ontwikkeld basisschool boek. Dit boek bevat o.a. foto’s van de entrees van de scholen, maar ook van onderwerpen als gymkleren, een broodtrommel, het schoolplein, het zitten in een kring, de bso, het vervoer van school naar de bso, enz.

Het afscheid nemen van een peuter, die vier jaar wordt, is een belangrijk ritueel voor elk kind waar veel aandacht aan geschonken wordt. Voor elk kind wordt een afscheidsdoos gemaakt en versierd, met aan de buitenkant zijn of haar eigen portretfoto’s.

Dit doet het kind zelf samen met de pedagogisch medewerker. Alle kinderen en medewerkers kunnen hier dingetjes instoppen, die zij mee willen geven als afscheid, bijv. werkjes, tekeningen, schelpjes, foto’s, enz. De doos wordt op de laatste dag meegegeven.

 

Het stimuleren van de taalontwikkeling speelt een grote rol in het activiteitenaanbod. Er wordt dan ook veel aandacht geschonken aan communicatieve vaardigheden: voorlezen en benoemen, zingen, rijmen, luisteren naar elkaar. Ook het kennismaken met letters, cijfers en tellen is een activiteit. Dit gebeurt bijv. door het aanbieden van gezelschapspelletjes, kwartetten, spelletjes met dobbelstenen, praten over leeftijden, kennismaken met de klok.

Ook het kennismaken en aanleren van basisbegrippen en vaardigheden als het herkennen van kleuren, het benoemen van de dagdelen en dagen, licht en donker, hoog en laag, leeg en vol, knippen, opruimen en aankleden komen regelmatig aan de orde.

Bij alle activiteiten zullen zelfstandigheid en samenwerking gestimuleerd worden, door de kinderen te leren, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Samenwerken, elkaar helpen, zelfstandig tafeldekken, eten en afruimen, samen iets kopen. We leren de kinderen elkaars verschillen te herkennen en te respecteren in alle stamgroepen. We zullen veel tijd en ruimte nemen om te praten over verschillen in gewoontes, culturen, leeftijd, geslacht, familie.

Binnen VVE Sporen is het ontwikkelen van een vertrouwensband met de natuur ook een onderdeel van het activiteitenaanbod. De buitenruimte biedt hierbij verschillende mogelijkheden tot het ontdekken van beestjes, plantjes, zelf zaaien en oogsten, spelen met water, zand en schelpen.

Het zien, proeven, voelen en ervaren van wind, regen, zon en schaduw zijn een bron van plezier voor peuters. Een natuurlijke omgeving draagt bij aan het stimuleren van de zintuiglijke ontdekkingen, bijv. het ontdekken van een wolk voor de zon, het experimenteren met schaduwen, het voelen van wind en regen, het creëren van een rivier met water en zand.

 

Terug naar beleid