Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Kinderopvang Baloe is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als men er bij een geschil op kinderopvangorganisatieniveau onderling niet uitkomt, kan dit geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket Kinderopvang, welke is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediaton.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd, dat zij onder gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

De oudercommissie kan vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders, de oudercommissie, als de kinderopvangorganisatie.

Meer informatie:

www.klachtenloket-kinderopvang.nl
de geschillencommissie.nl

Klik op de link voor het klachtjaarverslag 2022 en het klachtjaarverslag 2023.